Home
Životopis

Životopis

Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., roz. Svobodová, se narodila 6. 5. 1952 v Brně. Po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Ostravě-Porubě absolvovala během let 1970 až 1975 učitelskou kombinaci čeština a němčina na Filozofické fakultě Univerzity J. Ev. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita). Jeden školní rok vyučovala na Vojenském gymnáziu Jana Žižky v Moravské Třebové. Od srpna 1976 byla na základě konkurzu přijata na katedru českého jazyka a literatury tehdejší samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě. Na stejném pracovišti působí dodnes; od září r. 1991 je uvedená fakulta součástí nově vzniklé Ostravské univerzity v Ostravě. Od září 2005 do srpna 2018 působila na částečný úvazek také na Ústavu bohemistiky a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Už od dob studia se Jana Svobodová odborně zabývala českou gramatikou, zejména syntaxí a komunikativními funkcemi výpovědi. Na pracovišti v Ostravě svůj zájem rozšířila v souladu s výukovými povinnostmi i na didaktiku mateřského jazyka a jazykovou kulturu. Písemnou rigorózní práci s názvem Sémantické hodnoty imperativnosti obhájila na FF v Brně v prosinci 1978, na základě této obhajoby jí byl přiznán titul PhDr.

V průběhu let 1979 až 1984 absolvovala vědeckou výchovu na katedře bohemistiky FF v Brně u školitele prof. dr. Miroslava Grepla, CSc. Kandidátskou disertační práci Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách úspěšně obhájila v květnu 1985 a získala titul kandidátky filologických věd (CSc.). Práce byla vydána jako spis. Habilitační řízení v duchu platných předpisů proběhlo v roce 1988 na brněnské filozofické fakultě. S účinností od 1. ledna 1989 byla Jana Svobodová jmenována docentkou pro obor český jazyk.

V roce 1992 se stala vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v této funkci působila až do srpna 2012, kdy se vedení katedry vzdala v souvislosti s dosažením důchodového věku. Věnuje se zejména výuce gramatiky, otázkám jazykové kultury a didaktiky mateřského jazyka, snaží se problematiku pojímat celostně s obecnějším rámcem. Autorsky se podílela na vzniku několika skript, učebnic a distančních textů pro studenty učitelství českého jazyka. Jako hlavní autorka připravila v období let 1994 až 2000 pro nakladatelství Scientia Praha oceňovanou moderně koncipovanou ucelenou řadu učebnic českého jazyka pro žáky 1. stupně základní školy (Čeština s maňáskem Hláskem, Čeština s překvapením) včetně pracovních sešitů a metodických příruček. Odborný zájem Jany Svobodové zůstal vždy široce lingvistický s obecně jazykovědným vyústění. Proto k učebnicové řadě zpracovala monografii shrnující a zobecňující předchozí několikaleté výzkumy specifik školské komunikace a uvádějící obecnělingvistické pozadí zvolené metody, aplikované na výše zmíněnou učebnicovou řadu, srov.: SVOBODOVÁ, J. (2000): Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, spis č. 133, ISBN 80-7042-175-4.

Habilitační přednášku na téma Obecnělingvistický pohled na školskou komunikaci přednesla před Vědeckou radou Filozofické fakultě Prešovské univerzity dne 23. 4. 2001, habilitaci v oboru všeobecná jazykověda ukončila na této fakultě 28. 6. 2001. Na základě dosavadních dlouholetých výsledků výukové i odborné práce bylo na stejném pracovišti navrženo inaugurační řízení J. Svobodové, jeho zahájení bylo schváleno Vědeckou radou Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově dne 6. 12. 2001. Profesorská přednáška na téma Obecnělingvistický pohled na konstanty a proměny prestiže spisovnosti byla přednesena před Vědeckou radou Filozofické fakulty Prešovské univerzity 14. 10. 2004. Vědeckou radou Prešovské univerzity v Prešově bylo úspěšné jmenovací řízení potvrzeno 22. 11. 2004. Dne 13. 6. 2005 byla Jana Svobodová slavnostně jmenována profesorkou v oboru všeobecná lingvistika (obecná jazykověda).

Později byla v letech 2009 až 2011 hlavní řešitelkou projektu Grantové agentury České republiky č. 405/09/0113 nazvaného Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize. Výsledky rozsáhlého týmového sociolingvistického výzkumu byly publikovány v kolektivní monografii, jejíž je J. Svobodová hlavní autorkou. Práce vyšla péčí Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2011 pod názvem Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. V návaznosti na tuto kolektivní knižní publikaci jí vyšla v roce 2014 samostatná monografie Čeština na rozcestí.

V roce 2020 začala působit jako členka řešitelského týmu tříletého projektu TAČR vedeného doc. PhDr. Radanou Metelkovou Svobodovou, Ph.D., který směřuje k vytvoření perspektivního a účelného souboru diagnostických materiálů k testování čtení s porozuměním souvislému textu u žáků 2. stupně ZŠ.

Poslední aktualizace: 16. 12. 2020